ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DIS6.บ.หนองฆ้อง หน้า รสต.บ.หนองฆ้อง -DIS 9.บ.ผาสุก สวนมะพร้าว
ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา 12.20 เมตร พาดสาย 185 ตมม.SACประมาณ 1 กม.
26/07/2562 08:30
26/07/2562 17:00
กฟอ.กุดจับ
085-0082359,099-2782146
ศักดิ์ดา พิพิธหิรัญการ