ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านเขาดิน
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณบ้านเนินดินแดงซอย 1 ไปจนถึงปลายสาย
15/10/2564 09:00
15/10/2564 17:00
กฟจ.ตราด
0610122326
ธาม อะโข
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ