ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าสนามบ้านไสแตระ
ดับไฟเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
26/01/2564 09:00
26/01/2564 17:00
กฟจ.พัทลุง
074671583
ถนอมศักดิ์ เกลี้ยงอุบล
ลำดับดาวน์โหลด