ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.มหิดล ตั้งแต่ สะพานแม่ข่า ถึง สะพานลอย
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
06/07/2564 09:00
06/07/2564 16:00
กฟจ.เชียงใหม่
053-241816 , 053-241226
พีระวัฒน์ อินต๊ะหมุ้น