ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้า รร.นาทมวิทยา , บ้านดอนแดง
ติดตั้งโหลดเบรก SF6 รหัส SEK03S-18 แทนของเดิมที่ชำรุด
13/09/2562 10:30
13/09/2562 15:30
กฟอ.บ้านแพง
0909751754
ทศพร เจริญสว่าง
ลำดับดาวน์โหลด