ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านปาลิกากรีนวิวส์ ถึง ร้านภัคพิคาปักคอม
- เปลี่ยนเสา 12.20
- เปลี่ยนสาย 185

ทำหนังสือแจ้งดับไฟเรียบร้อยแล้ว 25/12/2561

ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก จึงแจ้งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟ ทราบถึงแผนงานการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น และหากท่านจะมีการปฏิบัติงานด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้น

อนึ่ง หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ปฏิบัติงานย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะดำเนินการพิจารณาจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนกำหนดที่แจ้งไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้
10/01/2562 09:00
10/01/2562 16:30
กฟจ.นครนายก
037311297
พศวีร์ ชไมพรเลิศสกุล
ลำดับดาวน์โหลด