ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.เมืองจันทร์
???? แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ ตำบลปราสาท ในวันพฤหัสบดีที่ 18 และวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลเมืองจันทร์ ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-17.00 น.
PEA อุทุมพรพิสัย ขอดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ ตำบลปราสาท ตำบลเมืองจันทร์ (บางส่วน) เพื่อทำการปรับปรุงจำหน่ายไฟฟ้า ปักเสาพาดสายไฟแรงสูงเชื่อมโยงไลน์ช่วงระหว่างบ้านปะโด๊ะ ต.ปราสาท ถึงบ้านฮ่องคำ ต.เมืองจันทร์
?? โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
?? วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
1. บ้านพะเนาว์ ต.ปราสาท
2. บ้านกุดหวาย ต.ปราสาท
3. บ้านปะโด๊ะ ต.ปราสาท
4. โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ ต.ปราสาท
??วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
1. บ้านหนองหว้า
2. ไลน์โรงสูบน้ำบ้านหว้า ต.เมืองจันทร์
3. ประปาบ้านหว้า ต.เมืองจันทร์
4. บ้านฮ่องคำ ม.20 ต.เมืองจันทร์
5. ประปาบ้านฮ่องคำ ต.เมืองจันทร์
6. ไฟเกษตรบ้านฮ่องคำ ต.เมืองจันทร์
??วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
1. บ้านพะเนาว์ ต.ปราสาท
2. บ้านกุดหวาย ต.ปราสาท
3. บ้านปะโด๊ะ ต.ปราสาท
4. โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ ต.ปราสาท
*** รายละเอียดพื้นที่ไฟดับ ตามแผนที่ๆ แนบ
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงให้แก่ระบบจำหน่าย
PEA อุทุมพรพิสัย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทางเราจะทำการตัดเบรกให้ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ??
19/02/2564 09:00
19/02/2564 17:00
กฟอ.อุทุมพรพิสัย
045638295, 045691606
ชัชวาล ผือโย
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังบริเวณที่จะดับไฟ