ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองทะเล ถึง บ้านเขากลม
ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงเนื่องจากการขยายพื้นผิใจราจรบริเวณบ้านหนองทะเล ถึงบ้านเขากลม
17/05/2564 09:00
17/05/2564 16:00
กฟจ.กระบี่
0800547229
วัชระ ธรรมาภิรมย์