ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าวัดคลองเคียน อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
14/11/2562 09:00
14/11/2562 16:00
กฟจ.อุทัยธานี
056-511641
จิรวัฒน์ วิศิษฏ์รุ่งเรือง
ลำดับดาวน์โหลด