ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ ถึงบริเวณ ห้างหุ้นส่วน เอเอ เซรามิค จำกัด
พาดสายแรงสูง ขนาด 3-185 SAC ระยะทาง 600 เมตร
24/12/2564 09:00
24/12/2564 16:00
กฟอ.นางรอง
0817903848
อนุสรณ์ สุขพลาพร
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ