ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเอเชียฝั่งขาชึ้น กทม. ตั้งแต่ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ถึง แยกหนองขรี
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องขอดับไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน อังคาร ที่ 26 กรกฏาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณ ถนนทางหลวงหมายเลข41 สายเอเชีย ช่วงสี่แยก กม.18 ฝั่งโรงพยาบาล ท่าโรงช้าง บ้านนาคาวาส บ้านนาทราย ทางเข้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 บ้านยางงาม ถึง บริเวณเชิงสะพานสามแยกหนองขรี ตลอดปลายสายไฟฟ้า ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน จึงขอแจ้งดับไฟฟ้าตามวันและเวลาข้างต้น หากการไฟฟ้าฯ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาจะจ่ายไฟฟ้าทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหากมีฝนตกหนักไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด อาจเกิดความล่าช้าในการจ่ายไฟฟ้าคืนได้ ดังนั้นจึงห้ามผู้ใดปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
26/07/2565 09:00
26/07/2565 17:00
กฟอ.พุนพิน
1129
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ