ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกแต้ฮะหลี และซอยย่อยต่างๆที่อยู่ในช่วงดังกล่าว ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
18/02/2561 08:30
18/02/2561 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายฉลวย คงสบาย 089-9125312
วีรวัฒน์ ปลั่งดี
ลำดับดาวน์โหลด
1ไลน์ที่ไฟดับ