ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ปากทางหมู่ 4 นาดี [ผกส. PEA Samutsakhon]
จั๊มสายระบบสายส่ง 115 kV
06/10/2562 08:00
06/10/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด