ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูง จากเปลือย 185 ต.มม เป็นสาย SAC 185 ต.มม ปักเสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร
พาดสายแรงสูง ระยะทาง 3 กม. แผนดับไฟทำงาน วันที่ 20 พ.ย - 25 ธ.ค.64 เวลา 09.00- 16.30น
ผู้ควบคุมงาน นายวินัย ศรีบุรินทร์ 095-6645612
20/11/2564 09:00
25/12/2564 17:00
กฟจ.เลย
084-7912991,095-6645612
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน,วินัย ศรีบุรินทร์
ลำดับดาวน์โหลด