ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณโครงการ MMC (นวไท) หมู่ที่ 11 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย บริเวณโครงการ MMC (นวไท) หมู่ที่ 11 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 น. ถึงเวลาประมาณ 12.00 น. โครงการ MMC (นวไท) ซอย 5, 7, 9 และ 11 โดยเวลาประมาณ 13.00 น. ถึงเวลาประมาณ 16.30 น. โครงการ MMC
(นวไท) ซอย 2, 4 และ 6 **ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าฯจะดำเนินจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
07/12/2562 09:00
07/12/2562 17:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740, 02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด