ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟจ.กำแพงเพชร
ตั้งแต่บ้านท่าเสากระโดง ม.15 ต.นาบ่อคำ ถึง บ.คลองมดแดง
18/06/2562 09:00
18/06/2562 16:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055-711181,055716711
อลงกรณ์ ยุพา
ลำดับดาวน์โหลด