ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าร้านปิยะพล 3 - หน้าสมคิดปั่นจั่น ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณหน้าร้านแต้พานิช ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560
หม้อแปลงที่ได้รับผลกระทบมีจำนวน 2 เครื่อง 1. 2PEA56-016213 -ขนาด 160 KVA.(สมคิดปั่นจั่น) 2. 2PEA56-016212 -ขนาด 160 KVA. (หน้าร้านปิยะพล 3) ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.00 น.
และหม้อแปลงเฉพาะรายของร้านแต้พานิช จำนวน 1 เครื่อง
25/09/2560 09:00
25/09/2560 15:00
กฟจ.อ่างทอง
035-612701 ต่อ 16456
ดนัย เฉลยหมู่
ลำดับดาวน์โหลด