ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยเฮี่ยน ต.เวียง อ.ฝาง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จะดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ตั้งแต่ บ้านนางอาสิว แซ่ห่อ ถึง ท้ายหมู่บ้าน
30/05/2562 09:00
30/05/2562 12:00
กฟอ.ฝาง
053453539
กอบชัย จิตต์มโนวรรณ์