ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านฝายวังบอน
พาดสายแรงสูง
30/08/2562 09:00
30/08/2562 16:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด