ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านปิยรมย์ โครงการ 2 ม.6 ต.กกโก
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
23/01/2562 14:00
23/01/2562 15:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด