ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเชียงใหม่ฮอดฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ร้านโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์-หน้าเทศบาลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง
เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตองมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ถนนเชียงใหม่-ฮอด ฝั่งทิศตะวันตก ตั้งแต่บริเวณ หน้าโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ ถึง หน้าเทศบาลบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าใน วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึง เวลา 17.00น. หากท่านมีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าและมีความจำเป็นต้องเดินเครื่องยนต์ ขอให้ท่านตรวจสอบและปลดสายเมนสวิตช์ ตัดกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อย มิฉะนั้นอาจมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาในระบบจำหน่ายทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
30/11/2564 08:30
30/11/2564 17:00
กฟอ.สันป่าตอง
053-311300
ธีระวิทย์ กันจนา
ลำดับดาวน์โหลด