ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฝั่งวัดมูลเหล็ก ม.4,5 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง
ตัดต้นไม้ใหญ่คร่อมสายไฟฟ้าแรงสูง ฝั่งวัดมูลเหล็ก
19/08/2562 09:00
19/08/2562 13:00
กฟอ.บ้านสร้าง
0817150667
เรวัต สุดศก
ลำดับดาวน์โหลด