ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนสายทุ่งใหญ่ - พระแสง ช่วง หน้าวัดควนสระบัว ถึง บ้านทุ่งสมอ
เพื่อซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูงที่ชำรุด อันเนื่องมาจากพายุโซนร้อน ซินลากู
13/11/2563 09:00
13/11/2563 16:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
075368622
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด