ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านรัตนวิวล์
ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง บริเวณบ้านรัตนวิวล์
20/10/2562 14:00
20/10/2562 15:00
กฟอ.ตาคลี
056-264-278 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี
ลำดับดาวน์โหลด