ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตึกแถวหน้าหมู่บ้านแสนดี กม.18 ตรงข้ามโรงพยาบาลท่าโรงช้าง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องขอดับไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน พุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 12.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณ ตึกแถว ร้านไวนิลสมบัติแก้วศิลป์ บริษัท ดีเอสแอล เอเชีย-แปซิฟิก จำกัด กม.18 ตรงข้ามโรงพยาบาลท่าโรงช้าง หม้อแปลง 3 เฟส PEA 40-001708 250 kVA ถึงบริเวณ ตลอดปลายสายไฟฟ้าหม้อแปลง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน จึงขอแจ้งดับไฟฟ้าตามวันและเวลาข้างต้น ทั้งนี้หาก การไฟฟ้าฯ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาจะจ่ายไฟทันที ดังนั้นจึงห้ามผู้ใดปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
22/12/2564 09:00
22/12/2564 12:00
กฟอ.พุนพิน
077311492
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง