ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
รื้อถอนแอร์ รหัส LEA04S-04 ติดตั้ง SF6 ฟีดเดอร์ 9 สฟฟ.เลย จาก LEA04S-05,LEA07-04
17/09/2562 09:00
17/09/2562 16:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด