ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าสถานีไฟฟ้าสระบุรี4ถึงมอเตอร์เวย์บัวลอย
จะดำเนิดการปักเสาคอนกรีตแซมไลน์ระบบจำหน่าย ระบบไฟฟ้าแรงสูง 22,000 โวลต์
22/11/2562 09:00
22/11/2562 16:00
กฟบ.หินกอง
093-807-0003
สุธี เพ็งวัน