ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ช่วงจุดก่อสร้างตำบลแม่เหาะ
พาดสาย OHGW จำนวน 32 ช่วงเสา
30/11/2564 09:00
30/11/2564 17:00
กฟอ.แม่สะเรียง
0963634360
อุกกฤษฏ์ ธรรมปัญโญ