ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านต้นกอก ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
30/07/2565 09:00
30/07/2565 15:00
กฟอ.สันป่าตอง
053-311300
ธีระวิทย์ กันจนา