ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนร้อยเอ็ดเมืองสรวง (ฝั่งขวา)
บ้านหนองคัน ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง
บ้านหินตั้ง ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง
บ้านหัวโนนตาล ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง
บ้านโนนม่วง ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง
บ้านอีเม้ง ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง
บ้านซ้ง ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง

23/03/2563 09:00
23/03/2563 16:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด