ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ตั้งแต่สะพานข้ามทางรถไฟคอกกระบือ ถึง สะพาน U-Turn แนวถนนพระรามที่ 2 ขาเข้า กทม.[ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสายส่ง 115 kV (ติดตั้ง Air break 115 kV)
05/07/2563 08:00
05/07/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด