ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย 2 แม่น้ำคู้ ฝั่งถนน 22
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
22/02/2562 09:00
22/02/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
062-6859444, 038-659878, 038-659070
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ