ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
7-11 (บริเวณช่วงตึกแถวศรีสวัสดิ์)
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
27/09/2562 09:00
27/09/2562 16:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด