ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านโนนฝรั่ง ม.3 (ซอยเพชรมาตุคลาซอย 16 ) ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นครราชสีมา2(หัวทะเล) มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้าบริเวณบ้านโนนฝรั่ง ม.3 (ซอยเพชรมาตุคลาซอย 16 ) ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00น.-12.00น. จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ที่ท่านไม่ได้รับความสะดวก
25/11/2564 09:00
25/11/2564 12:00
กฟจ.นม2 (หัวทะเล)
044218515
กฤษดา นกพรหม
ลำดับดาวน์โหลด