ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สะพานคูต้นตาล ม.2,3 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
ย้ายเสาแรงสูง 12 เมตร 1 ต้น
09/02/2561 08:30
09/02/2561 17:00
กฟอ.บางคล้า
038-541155
ชัชวาลย์ พิบูลย์ศักดิ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟสะพานคูต้นตาล