ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่10 ต.บางนมโค
ปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายแรงต่ำเพิ่มเฟส
16/02/2564 09:00
16/02/2564 16:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด