ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.4 ต.คลองคะเชนทร์ บริเวณคลองชลประทาน
เพิ่มเฟสแรงต่ำในระบบจำหน่าย
20/08/2563 09:00
20/08/2563 17:00
กฟจ.พิจิตร
๐๕๖-๖๑๑๘๙๐-๑
ภูธร ท้าวหลวง
ลำดับดาวน์โหลด