ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่วงเวียนช้างถึงปลายสายไลน์นครชุมน์ตามแนวถนนเลียบแม่นำ้แม่กลองทั้งไลน์
ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย
16/06/2562 08:30
16/06/2562 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
วีรวัฒน์ ปลั่งดี