ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ กลางโครงการอั้งซิ้ว [ผปบ. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 kV แก้ไขเสาไฟฟ้าเอนเอียง
07/09/2563 08:00
07/09/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด