ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
CEA07VS-103 ตรงข้ามฟาร์มหมูโฟร์ที – Sf6 ชั่วคราว บ้านเหล่าเป้า
ปรับปรุงระบบฯ เพิ่มวงจรการจ่ายไฟ สฟ.จอมทอง
- ปักเสาแรงสูงขนาด14.30ม.
- ตัดต้นไม้คร่อมแนวสาย
30/04/2565 08:30
30/04/2565 16:30
กฟอ.จอมทอง
053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด