ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่ข่องใต้ แม่ข่องกลาง แม่ข่องเหนือ ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง บริเวณบ้านแม่ข่องใต้ แม่ข่องกลาง แม่ข่องเหนือ ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง
04/03/2563 09:00
04/03/2563 13:30
กฟอ.สันป่าตอง
0616851557
ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ