ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเหมืองแร่ บ้านสบสา บ้านใหม่ดอนตัน บ้านเมืองแปง บ้านผาสำราญ
มีงานดับไฟเพื่อแก้ไขระบบจำหน่ายแรงสูง และย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนแรงสูงในระบบจำหน่ายในไลน์ฟีดเดอร์9 สถานีไฟฟ้าปาย
26/05/2563 09:00
26/05/2563 16:00
กฟอ.ปาย
093-3141456
สุเมธ ทัตตานนท์