ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าร้านสงวนแอร์ ถึง ตรงข้ามดอกคำใต้ไซค์ลิ่งทีม
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
03/05/2565 08:30
03/05/2565 16:30
กฟจ.พะเยา
054449528
ทรงฤทธิ์ เสมสฤษดิ์
ลำดับดาวน์โหลด