ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณภูฟ้าสวยรีสอร์ท - แยกวัดศิวลัยทรงธรรม (บ้านคลองเสือ)
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปากช่องจะดับไฟเพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบการจ่ายไฟฟ้าแรงสูง
26/11/2562 09:00
26/11/2562 16:00
กฟส.หมูสี
044300166
ทวี ชุนเกาะ
ลำดับดาวน์โหลด