ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนขุนลุมประพาส
ดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง, สับเปลี่ยนหม้อแปลงเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ
บริเวณซุ้มประตูเทศบาลเมือง ฝั่งทิศใต้ (หน้าศูนย์บริการอิซูซุ)
ส่งผลให้ ถนนขุมลุมประพาสฝั่งทิศตะวันออก ตั้งแต่บ้านพักรองผู้ว่าราชการฯ ถึงวัดไม้แงะ ไม่มีไฟฟ้าใช้ชั่วคราว
26/12/2561 09:00
26/12/2561 13:00
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053-695027
ปรมินทร์ ขจรศรี