ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังแดง ฝั่งตะวันตก
ดับไฟ ดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลงแรงสูง เพื่อแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก
26/07/2563 09:00
26/07/2563 16:00
กฟอ.วชิรบารมี
056900076
ไพศาล เสนะจำนงค์
ลำดับดาวน์โหลด