ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เฉพาะซอยสุขชื่น (ซอยข้างเรือนจำ)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพ จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและรวดเร็วในการดำเนินงาน ในบริเวณพื้นที่ซอยสุขชื่น (ซอยข้างเรือนจำ) และปิดการจราจรในพื้นที่ดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา
10/06/2562 08:30
10/06/2562 16:30
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
สันติ สมสมัย
ลำดับดาวน์โหลด