ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.3 ต.พิมพา หน้า วท.การอาชีพบางปะกง
ตัดจ่ายฟีดเดอร์ 2,7 สฟฟ.บางสมัคร 3 ถาวร
21/10/2561 08:00
21/10/2561 17:00
กฟอ.บางปะกง
0830384346
วรพงค์ สืบจากหล้า
ลำดับดาวน์โหลด