ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าตึกฉุกเฉินโรงบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ถึง ก่อนร้านชมชล
ดับไฟพาดสายแรงสูงหน้าตึกฉุกเฉินโรงบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ถึง ก่อนร้านชมชล
31/05/2564 07:00
31/05/2564 17:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
จักรพงษ์ ทัดทอง
ลำดับดาวน์โหลด