ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์หนองเหล็ก-ตะโก SAM04F-49
ดับไฟพาดสายแรงสูงเข้าหม้อแปลงนางสุวรรณา ฮอลล์
12/11/2563 09:00
12/11/2563 10:30
กฟอ.ศีขรภูมิ
0902792185
อาทิตย์ สมยา